Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni”
(2Kor 11,16–33)

16 Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. 17 Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül, a dicsekedésnek ezzel a merészségével. 18 Minthogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok. 19 Hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket: 20 mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. 21 Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben – esztelenül szólok –, merész vagyok én is. 22 Héberek ők? Én is. Izráeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. 23 Krisztus szolgái? Esztelenül szólok: én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. 24 Zsidóktól ötször kaptam egy híján negyven botütést, 25 háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger hullámain. 26 Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, 27 fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. 28 Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. 29 Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? 30 Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. 31 Az Úr Jézus Istene és Atyja, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. 32 Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. 33 Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből.

„Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni" (30). Egy testi értelemben gyenge fizikumú lelkipásztor vallott így az 1970-es években, amikor szolgálatának eredményességéről kérdezték kollégái: gyengeségem miatt nekem sokkal többet kell imádkoznom, sokkal többet kell Istenre bíznom, és íme, még mindig ő csinálja a legjobban! Gyengeségünkben az Úrral dicsekedjünk (1Kor 1,31), és neki adjunk dicsőséget!

RÉ 129 MRÉ 129


„Áldott legyen Istened, az Úr…” (1Királyok 10)

(9) „Áldott legyen Istened, az Úr…” (1Királyok 10) SALAMON NAGYSÁGA… – 1. Sokan hallották Salamon hírét.Sába királynője is eljött csodálni őt. Aztán olvashatjuk Salamon dicséretét, ő korának „sztárja”, „hívő sztárja”, mindenben leg-leg-leg…, és még azon is felül (7). Salamon bölcs (1–13), gazdag (14–29), és hívő (9); – mindenben toppon van; – ezért mindenki tiszteli; – és mindenki boldog körülötte (8). Az ember lélegzete is eláll, ha rátekint (5).* Jaj, de sok ilyen keresztyén van, eláll a lélegzetem tőlük… – 2. Ez nem cinizmus. Nem. Csak abból a tényből indul ki, hogy Jézus Krisztus nem ilyen volt, hanem: „Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.” (Ézsaiás 53,3) Megváltónk engedelmes volt mindhalálig, majd megdicsőítette Őt az Isten (Filippi 2,6–11), hogy minket is megváltson ettől a mindenféle hazug, képmutató, önmagunkat, meg az éppen ügyeleteseket sztároló lelkülettől… – 3. Salamonnak egy mentsége van, ez is valójában kegyelem, miszerint Sába királynője rá tekintve az Urat magasztalta. Mindenünk csak azért van, hogy azzal az Úrra mutathassunk… (9).

___

*  A „sikerteológia” alapját is képezheti ez a fejezet, amit a kisegyházak hangsúlyoznak: Hidd az Istent és az megáld, már ebben a világban minden földi jóval.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →


Istent keresem

2Kor 11,16–33

„Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink